ထီထိုးနည်း အဆင့်ဆင့်

ဒီစာမျက်နှာလေးတွင် ထီထိုးနည်း လေးကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထီထိုးနည်းတစ်ခုကို သိထားပြီဆိုပါက ဘယ်ထီအမျိုးအစားကိုမဆို ဒီနည်းလမ်းအား အသုံးပြုပြီး ထိုးလို့ရပြီဖြစ်ပါသည်။

ထီထိုးနည်း နားလည်ပြီဆိုပါက ဘယ်ထီအမျိုးအစားမဆို ဒီနည်းအတိုင်းထိုးနိုင်ပါသည်။