ထီမျိုးစုံလျော်နှုန်း

ထီမျိုးစုံလျော်နှုန်းကို သိထားရမဲ့ အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာ
ထီများကို မထိုးခင်တွင် မိမိထိုးမဲ့ထီတိုင်းရဲ့ လျော်ကြေးကို အရင်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

ထီ ထီမျိုးစုံ လျော်ကြေး