မန်ဘာဝင်နည်း အဆင့်ဆင့်

မန်ဘာဝင်ရန် ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ထိုင်းဘဏ်တစ်ခုရှိရပါမည်။

LOTTOMM အွန်လိုင်းထီမျိုးစုံဝဘ်ဆိုက် မန်ဘာဝင်နည်း

LOTTOMM အွန်လိုင်းထီမျိုးစုံဝဘ်ဆိုက် မန်ဘာဝင်နည်း ဝင်ရန် ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်နှင့် ထိုင်းဘဏ်အကောင့်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။